top of page
נשות ואנשי תכלית

ד"ר בל יוסף

ד"ר בל יוסף, היא חוקרת בכירה בתוכנית "כללי המשחק של הדמוקרטיה" במכון תַּכְלִית. בל היא חוקרת ומרצה בתחומי המשפט הציבורי. תחומי המחקר שלה הם משפט חוקתי, זכויות אדם, אינטראקציה בין-מוסדית בין רשויות השלטון, תאוריות של ביקורת שיפוטית ותאוריות של דיאלוג חוקתי בפרט, מחקרי חקיקה, משפט ופוליטיקה וסעדים חוקתיים.

 

את תאריה המחקריים למדה בל באוניברסיטת תל-אביב. עבודת הדוקטורט שלה עסקה במנגנונים לקידום הדו-שיח החוקתי בין בית המשפט העליון לכנסת. במסגרת זו פיתחה בל מודל דיאלוגי של ביקורת שיפוטית חוקתית, אשר מבוסס הן על קיומה של ביקורת שיפוטית אפקטיבית והן על עידוד קבלת החלטות חוקתית בקרב הרשויות הפוליטיות. בשל מחקריה זכתה בל במלגת נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית; מלגת הצטיינות מהמכון לחקר ארצות-הברית בשיתוף עם מלגת פוליברייט; וכן בפרס צגלה למאמר מצטיין של סטודנטים/יות בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב.

 

כיום בל מרצה בקורסים שונים בתחומי המשפט הציבורי וכן בכנסים בתחומי המשפט הציבורי ומחקריה מתפרסים בבמות הבולטות בישראל ובעולם. היא מכהנת כמזכירת העמותה למשפט ציבורי בישראל.

בל3.jpg
פרסומים

מאמרים אקדמיים:

כנסת.IL - הצעה למנגנון שיתוף ציבור בחקיקה

"זה נהנה וזה לא חסר: חובת המחוקק לשקול את הנמקת פסק הדין" מחקרי משפט לג(3) (2021)

פרסום חיצוני

"אליה וקוץ בה: המעמד הנורמטיבי של יוזמות חקיקה" עיוני משפט מ 253 (2017)

פרסום חיצוני

"עמק השווה: תרומתו של השופט ג'ובראן לקידום הדיאלוג החוקתי בין בית המשפט העליון לרשויות הפוליטיות" (עתיד להתפרסם בספר ג'ובראן, 2023)

פרסום חיצוני

A Double-Edged Sword: Constitutional Dialogue Confined, forthcoming, INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW 965.

פרסום חיצוני

"הדיאלוג החוקתי בישראל: שתי נקודות מבט" משפט ועסקים כב 327 (2019)

פרסום חיצוני

Constitutional Dialogue under Pressure: Constitutional Remedies in Israel as a Test Case, (Forthcoming, AM. J. COMP. L., 2023)

פרסום חיצוני

"גבולות הדיאלוג החוקתי" משפט וממשל כב (2020)

פרסום חיצוני

The Legal Supremacy of Legislative Initiatives in Judicial Proceedings: The Israeli Lesson, 18 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW 965 (2020)

פרסום חיצוני

מחקרי מדיניות/גילויי דעת:

כדי שהקופה הציבורית תישאר של הציבור – הכנסת חייבת לקבל אליה גישה

מינוי נשיא הערכאה

השיפוטית העליונה

חלוקת העבודה בין הכנסת ובית המשפט בשמירה על חוקי היסוד

פיקוח פרלמנטרי

עצמאות בתי המשפט והביטחון הלאומי של ישראל

חופש הביטוי של פוליטיקאים

צריך להתחיל לדבר
על גודל הכנסת

שימוע פומבי למועמדים לבית המשפט העליון - עקרונות והמלצות מדיניות

פיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה

השימוש בעילת הסבירות בפיקוח על מינויים ציבוריים

שימועים פומביים לבחירת שופטים לכהונה בבית-המשפט העליון

טורי דעה וראיונות בתקשורת:

במקום לתקוף את בג"ץ,
הגיע הזמן שהכנסת
תדרוש את זכויותיה

הידברות, שיח
וקבלת החלטות מושכלת

סער מציג - הצעת אמון

"הדיאלוג החוקתי 'הפנימי' בין בית המשפט העליון לכנסת"
ICON-S-IL Blog (8.11.2021)

פרסום חיצוני

טיעון לטובת
אג'יליות פרלמנטרית

סערת הרפורמה המשפטית

"(אי-)שלמות חוקתית: מחשבות על חוק-יסוד: החקיקה" ICON-S-IL Blog (11.6.2022)

פרסום חיצוני

המחקר שבדק: איך ממנים נשיאי בתי משפט בעולם הדמוקרטי?

עצמאות שיפוטית
וביטחון לאומי

"סעדים חוקתיים והפרדיגמה המודרנית של הפרדת רשויות" ICON-S-IL Blog (31.7.2022)

פרסום חיצוני

"דרכים רבות לחשוב על-אודות מדינה יהודית ודמוקרטית" (הקדמה לכרך מיוחד של HRN, יוני 2020)

פרסום חיצוני

סימפוזיון בנושא הסדרת המשפט המנהלי בחקיקה:
על פרשת דרכים – חלק א' להסדיר או לא להסדיר –
זאת השאלה

לא בית המשפט ולא הממשלה: צריך לחזק את הרשות השלישית

"שופטי העליון הבאים לא צריכים להיבחר על סמך תפיסה פוליטית" גלובס (19.5.2022)

"קורונה ומחויבות חוקתית"
פרלמנט 86
(יוני 2020)

פרסום חיצוני

bottom of page