top of page

כללי המשחק של הדמוקרטיה הישראלית

מדוע אנחנו חושבים שהנושא חשוב?

ההיסטוריה החוקתית של ישראל, כבר מיום היווסדה, הובילה למציאות חוקתית, פוליטית וממשלית מורכבת. שאלות רבות באשר לפעילות מוסדות השלטון, שלרוב מוכרעות כבר במעמד הקמתה של מדינה, נותרו ללא מענה. תוכנית ״כללי המשחק הדמוקרטי״ נוסדה במטרה לתת מענה לרבות מסוגיות אלה. מטרתה היא לחתור לחיזוק היסודות המשטריים הקיימים וטיוב איכות התהליכים הדמוקרטיים, בין אלה שמתרחשים ביום-יום ובין אלה שמתרחשים בצמתים קריטיים של קבלת החלטות. 


חזון התוכנית הוא העמקת חשיבות כללי המשחק בשני רבדים. האחד הוא הטמעה של ההבנה אודות הצורך בהסדרת כללי המשחק, צורך משותף לכלל השחקנים והשחקניות במפה הפוליטית, שאינו ייחודי למחנה פוליטי זה או אחר או לעמדה אידאולוגית זו או אחרת; והשני הוא הצעת כלים קונקרטיים המאפשרים להסדיר את כללי המשחק הדמוקרטי באופן מאוזן, הבנוי על שמיעה וליבון של עמדות שונות, ומשקף הסכמה רחבה. במקום עמדות מקובעות – פלורליזם מחשבתי. במקום החרפת השסעים ותחושת ה"אנחנו" ו"הם" – גיבוש מראש של פשרה מוסכמת ומקובלת. פעילות התוכנית נועדה ליצור חוסן פוליטי, ויצירת תשתית חוקתית-ממשלית איתנה אשר תאפשר לדמוקרטיה הישראלית לשגשג. 

מהי תכלית המחקר?

תכלית המחקר היא פיתוח וקידום של מדיניות, חקיקה ושיח ציבורי שבלבם הבנה למורכבות של סט הערכים והאינטרסים השונים שמדינה יהודית דמוקרטית אמורה לשרת ולקדם. משילות לצד הגנה על זכויות אדם; קידום שלטון הרוב לצד קיומם של איזונים על כוח שלטוני; יעילות לצד מינהל תקין; ביטוי לערכים היהודיים של המדינה לצד ערכיה הדמוקרטים. מתוך הבנה של המציאות והאילוצים הפוליטיים והציבוריים, הסדר אחר הסדר, תוכנית כללי המשחק הדמוקרטי מבקשת לבחון כיצד ראוי לעצב את כללי המשחק ומהן הדרכים היעילות להטמעתם במערכות השלטון.   
העיצוב המוסדי שאנו מציעים להסדרים שונים נשען על מספר עקרונות מרכזיים: 

  • הישענות על מרחב הסכמה מכיל ורחב המיועד להוביל ללגיטימציה איתנה; 

  • הסדרים מאוזנים ויציבים אשר ישרדו את רוחות השעה; 

  • חשיבה מקיפה ומעמיקה, תוך הפגנת רעננות מחקרית והיפרדות מקבעונות מחשבתיים שונים המכשילים את החתירה להגיע להסכמה במסגרת השיח הקיים.

כל מדינה דמוקרטית זקוקה ל״כללי משחק״ משטריים יציבים. היציבות המשטרית מאפשרת לנהל ולפתור אי-הסכמות בחברה בצורה הגונה ויעילה, מונעת ניצול לרעה של כוח ופגיעה בחלשים, מבטיחה שמירה על נורמות היסוד של החברה ומייצרת חלוקה ראויה של התפקידים בין המערכות השונות על מנת שיוכלו לשרת את הציבור נאמנה. בעשור השמיני מהקמתה, מדינת ישראל מתנהלת ללא הסדרים חוקתיים יציבים: את המציאות הזו צריך לשנות, לטובת כלל הציבור בישראל. לשם כך ייסדנו את תוכנית המחקר ״כללי המשחק הדמוקרטי״.

מאמרים ופרסומים

צרו קשר
bottom of page