top of page

תַּכְלִית הוא מכון מחקר יישומי הפועל לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית
ומוסדותיה, ולחידוש האמנה האזרחית בין כל חלקי החברה הישראלית

אחד העם מבית מכון תכלית

חזון ומדיניות להזנקת הליך הבנייה מחדש של מדינת ישראל

מתוך האסון של 7 באוקטובר התגלו ניצוצות חדשים של ההבטחה הקרויה מדינת ישראל. חברה וקהילה שמתוך הכאב והאובדן ביקשה לנער ממנה את פצעי השנים האחרונות — את הקיטוב והניכור בין חלקי העם; את המערכת הפוליטית המשותקת ונטולת המצפן; את השבר ביחסים בין הרשויות; את הליקויים במערכת הכלכלית; ואת הפגיעות הביטחונית שלא היינו ערים מספיק לקיומה. הניצוצות הללו זקוקים להכוונה מנהיגותית על-מנת להבשיל לתיקון ובנייה מחדש. מכון תכלית מבקש לסייע להנהגת המדינה לגבש ולהוביל חזון לבנייה מחדש ומתוכו שורה של רפורמות מדיניות ושינויים מבניים שיהפכו לאבני הבניין של תהליך הבנייה מחדש של המדינה.

bottom of page