top of page

הבראת יחסי דרג נבחר – דרג ניהולי

בשנים האחרונות רבו החריקות ביחסי העבודה הקריטיים בין הדרג הנבחר בממשלה לצמרת המשרדים והנהגת היחידות הממשלתיות. מצד אחד, עולות טענות לעצמאות בירוקרטית מוגזמת שמבקשת לאיין את העדפות המדיניות שגובשו בממשלה, ומנגד האשמות בדבר פוליטיזציה של השירות הציבורי והבאת ״אנשי שלומנו״, המחלישים את השירות והופכים אותו כלי שרת בידי נבחרי ציבור שמבקשים להיטיב עם מגזרים מסוימים.

זה איננו מתח שראוי להכריע לצד אחד בצורה מובהקת. ממלכתיות ומקצועיות שירות המדינה הן אבני יסוד של מינהל ציבורי תקין ואפקטיבי המשרת את הכלל. לצד זאת, השירות הוא זרוע הביצוע של מדיניות אשר נקבעת בעיקרה על ידי נבחרי הציבור בהתאם להעדפות הציבור הרחב המשתקפות בקלפי. מגמות פופוליסטיות ביקשו להימנע מהמתח הזה על ידי הכרעתו לצד זה או אחר, אך זהו מתח בריא שמחייב פתרונות מורכבים לשמירתו במסגרת מאוזנת.

כעת, מה שברור הוא שיש להסדיר מחדש את מערכת היחסים בין הדרג הנבחר לדרג המבצע, באופן שיאזן כראוי בין הערכים השונים, יאפשר מערכת שירות ציבורי מקצועית ובעלת עצמאות ניהולית, ובמקביל יחזק את המחויבות של משרתי הציבור לקדם מדיניות ממשלתית העומדת בכללי החוקיות והמינהל תקין.

(א) בחינה מחדש של הליכי מינוי ותנאי הסף למשרות בכירות בשירות הציבורי

בשנים האחרונות אנו עדים לפוליטיזציה מואצת של משרות בכירות בשירות הציבורי, כאשר מועמדים נבחרים על בסיס קרבה פוליטית ואישית לשר הממונה – ולא על בסיס כישורים מתאימים למשרה. מציאות זו היא תוצאה של החלטות ממשלה וחקיקה שכרסמו בעקביות בתנאי הסף של מועמדים למשרות בכירות. הרפורמה תערוך בחינה מחודשת של הליכי מינוי למשרות בכירות ותנסח תנאי סף למועמדים שיבטיחו מרחב בחירה לשר הממונה מחד גיסא, ואת המקצועיות של נושא המשרה מאידך גיסא. בפרט, תיערך בחינה מקדמית של דרישות והליכי מינוי נציב שירות המדינה, הצפוי בשנה הקרובה.

(ב) הגבלת השימוש בממלאי מקום כאמצעי לשליטה פוליטית בבירוקרטיה

בשנים האחרונות נולדה פרקטיקה פסולה חדשה של הימנעות ממינוי בעלי תפקידים בכירים קבועים בשירות המדינה ושימוש בממלאי מקום, אשר תנאי המינוי שלהם כפופים לרצון הפוליטיקאי הממונה ומידת עצמאותם מוגבלת. התופעה פוגעת במעמד המקצועי של נושאי המשרה ומעוותת את היחסים הרגישים בין הדרג הנבחר לדרג הניהולי. הרפורמה שנציע תסגור את הפרצה הזו ותייצר אמות מידה חוקיות למינוי נושאי משרה בכירים והוראות מעבר ברורות למניעת תמריץ מעוות של שימוש בממלאי מקום לתקופה ארוכה.

(ג) גיבוש אמנת שירות שמבטיחה איזון ראוי בין אחריותיות ציבורית לעצמאות מקצועית 

חלק גדול מהחריקות במערכת היחסים בין הדרג הנבחר לדרג הניהולי נובעת מהיעדר הגדרה ברורה לכל של מערכת יחסים ״בריאה״ בהקשר הזה. נציע לקדם אמנת שירות אתית שתבהיר לבכירים בשירות המדינה ולשרי הממשלה מה מצופה מכל צד, כדי לאפשר שירות ציבורי שמתמקד בטובת האזרח ובשיפור מערכי הממשל. מערכת עבודה בריאה בין הדרג הניהולי לשרים תתבסס על עקרון ״מרתון בספרינטים״, המשלב בין הגשמת יעדים קצרי טווח (שמתאימים לסדר היום ומערך התמריצים הפוליטי) ליעדים ארוכי טווח שיקודמו על ידי הדרג הניהולי.

צרו קשר
bottom of page