top of page
  • מכון תכלית

סקר השירות הציבורי בישראל, פברואר 2024מדינת ישראל נתפסה לא מוכנה לאירועי השבעה באוקטובר בהיבט הביטחוני והאזרחי. השירות הציבורי הישראלי היה בנקודת השפל הנמוכה ביותר שידע מימיו, ולכן התקשה לעמוד בקצב האירועים ולספק פתרונות יעילים לאזרחי ישראל. במסגרת תוכנית "חותם – לחיזוק השירות הציבורי בישראל" של מכון תכלית נערך מחקר דעת קהל באמצעות ipanel, שסקר את מצב השירות הציבורי בישראל מכמה היבטים. במחקר השתתפו 503 נשאלים. טעות דגימה 3.4%.

מתשובות הנשאלים עולים הממצאים הבאים:


אמון הציבור


אירועי ה-7 באוקטובר הובילו לפגיעה אנושה של אמון הציבור במשרדי הממשלה והשירות הציבורי:

  • 90% מהציבור סבורים כי משרדי הממשלה לא היו ערוכים לתפקד במצב מלחמה.

  • כ-90% מהציבור סבורים כי יש לצמצם את מספר משרדי הממשלה. ניכר כי ישנה תמיכה גורפת לכך גם בקרב המחנות הפוליטיים השונים, כאשר 82% ממצביעי הימין מסכימים גם כן כי יש לצמצם את מספר משרדי הממשלה.

  • 86% מהציבור סבורים כי מספר משרדי הממשלה מבוסס על צורך פוליטי ולא על שיקולים מקצועיים.  טענה שמקבלת תמיכה גם מ- 77% ממצביעי הימין.

  • 50% מהציבור בקרב כלל המחנות הפוליטיים השיבו כי ישקלו אם להצביע עבור גורם פוליטי מסוים, בהתבסס על איכות השירות של משרד ממשלתי עליו הוא מופקד.

 

מינוי מקצועי של אנשי אמון


הציבור הישראלי מסתייג ממינויים בשירות הציבורי שמבוססים על שיקולים פוליטיים בלבד. הציבור מבין את הצורך של נבחרי הציבור למנות אנשי אמון שיכולים ליישם את מדיניותם, אך דורש שהמינויים יעמדו באמות מידה מקצועיות.


  • 59% מכלל האוכלוסייה תומכים במינוי אנשי אמון לעמדות מפתח, רק בתנאי שיש להם את הכישורים המקצועיים לתפקיד. 

  • 65% מהאוכלוסייה סבורים כי משרתי הציבור נבחרים על בסיס קשרים פוליטיים.

  • רק 11% מכלל האוכלוסייה תומכים במינוי אנשי אמון. לעומתם, 47% מתנגדים למינוי אנשי אמון, וסבורים כי אופן המינוי צריך להיות מקצועי בלבד.

  • 64% מכלל האוכלוסייה סבורים כי מינוי אנשי אמון של השרים לעמדות מפתח בשירות הציבורי, פוגעים בו ומחלישים אותו.

 

שומרי הסף


במסגרת המחקר נשאל הציבור על תפקיד שומרי הסף במשרדי הממשלה:


  • 58% מהציבור סבורים כי שומרי הסף במשרדי הממשלה ויחידותיה (יועץ משפטי, חשב, מבקר פנים, נציגי משרד האוצר ועוד), מסייעים לשמירה על שלטון החוק והקופה הציבורית. ניכר כי מצביעי הימין היו חצויים בנוגע לתשובתם לשאלה זו, כאשר 43% השיבו כי שומרי הסף מסייעים לשמירה על שלטון החוק והקופה הציבורית, ו-41% השיבו כי הם מפריעים לתפקוד היעיל של הממשלה.

 

אמון הציבור


1. באיזו מידה לדעתך משרדי הממשלה היו ערוכים לתפקד במצב של מלחמה?


90% מהציבור: משרדי הממשלה לא היו ערוכים לתפקד במצב של מלחמה. רק 8% טענו כי השירות הציבורי היה ערוך או ערוך מאוד במצב של מלחמה.


התפלגות כללית


2. עד כמה אתה מסכים/מה עם המשפט הבא: יש לצמצם את מספר משרדי הממשלה?


כ-90% מהציבור סבורים כי יש לצמצם את מספר משרדי הממשלה. ניכר כי ישנה תמיכה גורפת לכך גם בקרב המחנות הפוליטיים השונים, כאשר 82% ממצביעי הימין מסכימים גם כן כי יש לצמצם את מספר משרדי הממשלה.


התפלגות כללית:


 התפלגות על פי אידיאולוגיההתפלגות על בסיס נטייה אידיאולוגית:


דירוג התכונות החשובות ביותר למנהיג פוליטי


3. עד כמה אתה מסכים/מה עם המשפט הבא: מספר משרדי הממשלה מבוסס על צורך פוליטי ולא על שיקולים מקצועיים?


86% מהציבור סבורים כי מספר משרדי הממשלה מבוסס על צורך פוליטי ולא על שיקולים מקצועיים. לעומתם, רק 8% לא הסכימו כי מספר משרדי הממשלה מבוסס על צרכים פוליטיים. כאשר בוחנים את השאלה בהתאם לנטייה אידיאולוגית, ניתן לראות כי 77% ממצביעי הימין מסכימים כי מספר משרדי הממשלה מבוסס על צורך פוליטי ולא על שיקולים מקצועיים.

 

התפלגות כללית:


לאיזה מהגושים את/ה משייך את עצמך?התפלגות על בסיס נטייה אידיאולוגית:
4. האם איכות השירות של משרד מסוים תשפיע לטובה או לרעה על השיקול שלך להצביע עבור הגורם הפוליטי הממונה על המשרד?


כ-50% מהציבור בקרב כלל המחנות הפוליטיים סבורים כי איכות השירות של משרד ממשלתי מסוים תשפיע על שיקולי ההצבעה עבור הגורם הפוליטי הממונה על המשרד. לעומתם, 29% סבורים כי איכות השירות אינו משפיע על ההצבעה ו-19% השיבו כי אינם יודעים.  


מינויים


5. האם לדעתך משרתי הציבור במשרדי הממשלה נבחרים על סמך כישורים מקצועיים או קשרים פוליטיים?


רק כ-4% מהציבור סבורים כי משרתי הציבור במשרדי הממשלה נבחרים על סמך כישורים מקצועיים. לעומתם, 65% סבורים כי משרתי הציבור נבחרים על סמך קשרים פוליטיים, ו-24% סבורים כי הם נבחרים על בסיס כישורים מקצועיים וקשרים פוליטיים במידה שווה.  

6. מה דעתך על מינוי אנשי אמון של השרים לתפקידים מקצועיים במשרדי הממשלה?


בכל הנוגע למינוי אנשי אמון של השרים לתפקידים מקצועיים במשרדי הממשלה, רק 11% מכלל האוכלוסייה תומכים במינוי אנשי אמון בטענה שרק כך יוכל השר ליישם את מדיניותו. לעומתם, 47% מתנגדים למינוי אנשי אמון, וסבורים כי אופן המינוי צריך להיות מקצועי בלבד. 35% מהנשאלים השיבו כי אופן המינוי תלוי בכל מקרה לגופו.

7. עד כמה אתה מסכים/מה עם המשפט הבא: מינויי אנשי אמון של השרים לעמדות מפתח בשירות הציבורי פוגעים בו ומחלישים אותו?


64% מכלל האוכלוסייה סבורים כי מינוי אנשי אמון של השרים לעמדות מפתח בשירות הציבורי, פוגעים בו ומחלישים אותו. 23% אינם מסכימים כי מינויים אלו פוגעים בשירות הציבורי. כאשר בוחנים את השאלה בהתאם לנטייה אידיאולוגית, 50% בקרב מצביעי הימין סבורים כי מינוי אנשי אמון של השרים לעמדות מפתח בשירות הציבורי פוגעים ומחלישים אותו.


התפלגות כללית:התפלגות על בסיס נטייה אידיאולוגית:8. עד כמה אתה מסכים/מה עם המשפט הבא: מינוי משרת אמון הוא מינוי ראוי אם יש לו את הכישורים והיכולות, להגשים את המדיניות של השר באופן מיטבי?


59% מהציבור תומכים במינוי מקורבים לעמדות מפתח, בתנאי שיש להם את הכישורים והיכולות להגשים את המדיניות של השר באופן מיטבי. לעומתם, 34% מהנשאלים אינם מסכימים למינוי מקורבים, גם במקרה שיש להם את הכישורים והיכולות להגשים את מדיניות השר.
שומרי הסף


9. שומרי הסף במשרדי הממשלה ויחידותיה (יועץ משפטי חשב מבקר פנים נציגי משרד האוצר ואחרים) – האם הם מסייעים לשמור על שלטון החוק והקופה הציבורית או מפריעים לתפקוד היעיל של הממשלה?


58% מכלל האוכלוסייה סבורים כי שומרי הסף במשרדי הממשלה ויחידותיה, מסייעים לשמירה על שלטון החוק והקופה הציבורית. לעומתם, 27% סבורים כי שומרי הסף מפריעים לתפקוד היעיל של הממשלה. ניכר כי מצביעי הימין היו חצויים בנוגע לתשובתם לשאלה זו, כאשר 43%  השיבו כי שומרי הסף מסייעים לשמירה על שלטון החוק והקופה הציבורית, ו-41% השיבו כי הם מפריעים לתפקוד היעיל של הממשלה.


התפלגות כללית:התפלגות על בסיס נטייה אידיאולוגית:
Comments


bottom of page