top of page
  • מכון תכלית

סקר מנהיגות פוליטית בישראל, אוגוסט 2023לצפייה בממצאי הסקר:


סקר אוגוסט למצגת 21082023 (1)
.pdf
הורידו את PDF • 258KB

הסקר בוצע על ידי מכון הסקרים iPanel, הוזמן ונותח על ידי מכון תכלית למדיניות ישראלית.

בסקר השתתפו 794 נדגמים.

טעות דגימה: 3.5%1. מבין הנושאים הבאים, מהם שלושת הנושאים שהכי משפיעים על הצבעתך למפלגה מסוימת?
התפלגות כללית:

התפלגות כללית


התפלגות על פי אידיאולוגיה:

 התפלגות על פי אידיאולוגיה2. להלן 10 תכונות הנחוצות למנהיג פוליטי בישראל, דרג/י אותן על פי סדר החשיבות הנכון לדעתך.

דירוג התכונות החשובות ביותר למנהיג פוליטי


3. המפה הפוליטית בישראל מחולקת לשלשה גושים מרכזיים -

א. הגוש הלאומי-אמוני, שדוגל בתפיסה שהלאום היהודי צריך לקבל עדיפות ברוב המקרים.

ב. הגוש הליברלי, שדוגל בתפיסה שזכויות אדם כמו שוויון וחופש דת, צריכות לקבל עדיפות ברוב המקרים.

ג. גוש המרכז, שדוגל בפרגמטיות ומתינות ומאמין שניתן וצריך לאזן בין שתי תפיסות העולם של הגושים האחרים.לאיזה מהגושים את/ה משייך את עצמך?

לאיזה מהגושים את/ה משייך את עצמך?4. כיצד היית מגדיר/ה את עמדתך האידיאולוגית מבחינה פוליטית- מדינית?
לצפייה בממצאי הסקר:


סקר אוגוסט למצגת 21082023 (1)
.pdf
הורידו את PDF • 258KB

Comments


bottom of page